Priateľské upozornenie dobrovoľníkov väčšina ľudí rešpektovala

Počas jednotlivých etáp zmierňovania reštriktívnych opatrení súvisiacich s korona vírusom pociťovalo veľa ľudí netrpezlivosť. Mestská časť začiatkom mája otvorila pre verejnosť ihriská, športový park Jama aj prírodný areál Kuchajda. Povinnosť nosenia rúšok však stále platila. Aby na to návštevníci nezabúdali, podujali sa dobrovoľníci slušne a priateľsky upozorniť všetkých, čo na to pozabudli (ale aj tých, ktorí sa vedome rozhodli nariadenie nerešpektovať), prípadne sa zhromaždili do väčších skupín. Odozva bola v prevažnej miere pozitívna, už samotné označenie výraznými vestami so znakom mestskej časti vzbudzovalo rešpekt. 

„Táto úloha bola pre mňa na začiatku trochu nepríjemná, nechcela som pôsobiť ako „policajt“, či niekto, kto si osobuje právo miešať sa do druhých ľudí. Musela som si to v hlave sama usporiadať a pomohlo mi, keď som sa s ostatnými dobrovoľníkmi porozprávala o tom, čo je zmyslom našej práce. Nechceli sme nikoho prehnane kontrolovať, no empatické upozornenie na dôležitý predpis a dosiahnutie nápravy chránilo zdravie zodpovednej väčšiny,“ zamyslela sa Andrea Turanská, ktorá sa zúčastnila viacerých víkendových obchôdzok. Chápe, že mnohým ľuďom nie je blízky pojem „spoločenská zodpovednosť“, no pozitívnym príkladom sa dá dosiahnuť, aby si ľudia uvedomili potrebu vlastnej zodpovednosti ako aj rešpektu k iným a dodržiavania pravidiel. „Aj keď sa našlo zopár jednotlivcov, ktorí komunikovali podráždene až vulgárne, boli to výnimky. Dôležité bolo, zachovať si slušnosť, diskutovať a nenechať sa vtiahnuť do konfliktu,“ dodala. „Postupne sa na nás ľudia obracali aj s prosbami o riešenie cyklistov, upozorňovania detí, aby nehádzali kamene do vody... a v diskusiách si uvedomili, že na takéto veci môžu upozorniť aj sami. Všetci máme právo ozvať sa a mládež upozorniť.“ 

Vlado Duchoň si vzal na starosť nielen úlohu dobrovoľníka, ale aj koordináciu celej skupiny. Zo svojej praxe má množstvo riadiacich skúseností a tak preňho zorganizovanie práce „kolegov dobrovoľníkov“ bolo prirodzenou činnosťou. Povzbudzoval a e-mailami pravidelne informoval všetkých zúčastnených. „Našu prácu beriem ako službu slušným ľuďom, ktorých je, myslím, stále veľká väčšina a som presvedčený, že mala zmysel. Okrem iného aj preto, aby sme si uvedomili podiel vlastnej zodpovednosti za veci spoločného a verejného záujmu, a to nie len opatrení, týkajúcich sa pandémie. Ak sú kompetentnými dané všeobecno-záväzné nariadenia alebo pravidlá, v spoločnom záujme ich musia dodržiavať aj tí, ktorí voči nim majú výhrady,“ zhrnul svoj názor. „To, že väčšina ľudí je pripravená dodržiavať (možno aj nepríjemné alebo obmedzujúce) opatrenia spoločného záujmu, dokumentuje fakt, že v priebehu oboch predĺžených víkendov boli dobrovoľníci nútení požiadať poriadkové zložky o asistenciu len tri krát, a z toho len raz išlo o zásadné odmietnutie protiepidemiologických opatrení.“

Dobrovoľníci počas víkendových prechádzok zozbierali aj od samotných návštevníkov Kuchajdy a Jamy množstvo podnetov, odporúčaní a tipov, ktoré zaslali mestskej časti. „Veríme, že padnú na úrodnú pôdu a bude sa s nimi ďalej pracovať,“ uviedla Andrea.

Jana Škutková, snímka archív Kancelárie pre participáciu verejnosti
Responsive Image